Inštrukcije elektrotehnike

Inštrukcije elektrotehnike so na voljo za srednje šole in za fakultete. Kot priprave za posamezne teste oziroma za ustna spraševanja, poleg tega pa tudi inštrukcije za popravne izpite in inštrukcije za poklicno maturo. Za pripravo na popravne izpite smo na voljo tudi v poletnih mesecih. Naše znanje pokriva veliko različnih predmetov. Največ povpraševanja je po splošnih predmetih, ki so tudi iz matematičnega ali fizikalnega vidika najbolj zahtevni. Poleg tega se lahko na nas obrnete tudi iz področij bolj specifičnih predmetov.

Nudimo vam:

 

srednja-sola-1

Inštrukcije elektrotehnike za srednje šole

Na srednjih elektro šolah je veliko predmetov. Zato navajamo predmete elektrotehnike, ki jih inštruiramo ter poglavja različnih predmetov, kjer lahko pomagamo. Pri predmetih, katerih redno izvajamo inštrukcije, imamo že pripravljena gradiva z osnovnimi pojmi, formulami in primeri, na osnovi katerih je razlaga enostavnejša in preglednejša. Pri predmetih, kjer imamo osvojena znanja, omogočamo pripravo na teste, pripravo na popravne izpite ter sprotno utrjevanje in ponavljanje znanja.

Nudimo inštrukcije za naslednje elektrotehnične predmete:

 • osnove elektrotehnike
 • osnovne električne veličine in enote
 • elektrina
 • potencial
 • Ohmov zakon, upornost vodnikov
 • upornost ampermetrov in voltmetrov
 • moč in električno delo, izkoristek električnih naprav
 • zaporedna in vzporedna vezava
 • mešane vezave
 • mostički, delilniki napetosti
 • elektrostatika
 • kondenzator in vezja s kondenzatorji
 • magnetno polje
 • magnetna vezja
 • indukcija in transformator
 • izmenična tok in napetost
 • upor, tuljava in kondenzator v izmeničnem tokokrogu
 • zaporedna RLC vezja
 • vzporedna RLC vezja
 • mešane vezave
 • realni elementi
 • kompenzacija jalove moči
 • prehodni pojavi
 • trifazni sistemi

Predmeti z obravnavo nelinearnih elementov

 • dioda in uporaba diod
 • bipolarni tranzistor in njegova uporaba
 • tranzistorji s poljskim efektom in njihova uporaba
 • operacijski ojačevalnik in njihova uporaba
 • ojačevalniki
 • oscilatorji
 • filtri

Predmeti z preklopnimi vezji (digitalna tehnika)

 • računanje v različnih številskih sestavih
 • osnove Boolove logike
 • poenostavljanje preklopnih vezij
 • preprosta preklopna vezja (kodirniki, dekodirniki, seštevalniki, primerjalniki,…)
 • pomnilne celice (Flip-Flopi)
 • lestvični diagrami in ustrezni programi
 • preprosta sekvenčna vezja (števci in registri)
 • analiza in sinteza sekvenčnih vezij

Predmeti povezani z merjenjem

 • računanje z enotami
 • vrednotenje pogreškov, razredi merilnih inštrumentov
 • merilne metode za merjenje električnih veličin
 • merilne metode za merjenje drugih veličin po posrednih metodah

Na inštrukcijah uporabljamo lastno gradivo, nekatere razpoložljive učbenike in zbirke nalog, pogosto pa naloge sestavljamo sproti, glede na zahtevnost in vrsto predmeta.

Priprave na poklicno maturo

Snov, ki se zahteva na poklicni maturi je predpisana z izpitnim katalogom, ki ga izda center za poklicno izobraževanje. Obseg snovi z našim znanjem v celoti pokrijemo, kar je razvidno tudi iz pregleda vsebine. Na samih inštrukcijah se strogo držimo zahtevnosti ter tudi tipičnih primerov nalog, ki so znani tako na osnovi kataloga kot tudi iz matur iz preteklih let.
Za inštrukcije tako uporabljamo lastno gradivo in lastne naloge ter stare mature. Za domače delo si pomagamo z zbirkami nalog ter z nalogami iz starih matur.
Pri inštrukcijah elektrotehnike za poklicno maturo je treba paziti tudi na to, na kateri šoli se matura opravlja. Zahtevnost maturitetnega izpita je odvisna tudi od smeri, na kateri se dijak šola, velikokrat pa tudi od šole same.

 

univerza-1

Inštrukcije elektrotehnike za fakultete in visoke šole

Pri predmetih, ki jih inštruiramo, nudimo pripravo na izpite in kolokvije, po potrebi tudi pripravo na ustne izpite. Podobno kot pri inštrukcijah za srednje šole je tudi na fakultetah največ povpraševanja za splošne predmete. V prvi vrsti gre za osnove elektrotehnike I in II na fakulteti za elektrotehniko, pogosto tudi za elektrotehniko na fakulteti za strojništvo. Na nas pa se lahko obrnete tudi glede področij, ki se pojavljajo v okviru drugih predmetov, zato navajamo kratek pregled snovi in poglavij:
Inštrukcije  Osnove elektrotehnike I
Kratek pregled poglavij:

 • elektrostatika:
 • električna sila
 • električna poljska jakost
 • napetost in potencial
 • snov v električnem polju
 • kondenzatorji
 • enosmerni tok:
 • tokovno polje
 • Ohmov zakon in Kirchoffovi zakoni
 • električna moč in energija
 • metode za razreševanje vezij (sistemi enačb, zančni tokovi, vozliščni potenciali,…)
 • teoremi (superpozicija, Nortonov in Theveninov,…)

Inštrukcije Osnove elektrotehnike II
Kratek pregled poglavij:

 • magnetno polje
 • magnetna poljska jakost, gostota magnetnega pretoka
 • magnetna sila
 • navor v magnetnem polju
 • snov v magnetnem polju
 • magnetni pretok, magnetni upor
 • magnetna indukcija
 • Faradayev indukcijski zakon, Lentzovo pravilo
 • indukcija pri premikanju vodnika in vrtenju zanke
 • induktivnost
 • sklopljena induktivnost, transformator
 • izmenični tokovi in napetosti
 • osnovni pojmi, časovni in kazalčni diagram
 • linearni elementi (upor, tuljava in kondenzator) v izmeničnem tokokrogu
 • metode za razreševanje vezij (podobne kot v OET I, uporaba kompleksnih števil)
 • realni elementi
 • nihajni krogi
 • prehodni pojavi
 • četveropoli
 • trifazni sistemi

Predmeti z obravnavo nelinearnih elementov

 • dioda
 • bipolarni tranzistor
 • unipolarni tranzistor
 • uporaba nelinearnih elementov v raznih elektronskih vezjih
 • operacijski ojačevalnik in njegova uporaba

Predmeti v zvezi z regulacijsko tehniko

 • Analiza regulacijskih sistemov (Bodejev in Nyquistov diagram, stabilnost, vodljivost in spoznavnost)
 • Sinteza regulacijskih sistemov

Osnove nelinearnih elementov

Nekatera poglavja različnih elektrotehničnih predmetov, kjer vam zanesljivo lahko pomagamo:

 • četveropoli
 • osnove merilne tehnike:
 • pogreški
 • merjenje napetosti, toka, upornosti, moči
 • osnove nelinearnih elementov:
 • diode, usmerniki
 • tranzistorji (bipolarni in unipolarni)
 • orientacije tranzistorja, preračunavanje enostavnih vezij
 • operacijski ojačevalnik
 • električni filtri
 • analiza ojačevalnikov v frekvenčnem prostoru

Inštrukcije za  diskretne strukture in krmilja

Kratek pregled poglavij:

 • številski sistemi, kodi
 • logične funkcije, realizacija in minimizacija
 • logična vezja (multipleksorji, seštevalniki,… )
 • spominske celice (flip-flopi)
 • sekvenčna vezja (registri, števci,… )
 • avtomati
 • osnove delovanja računalnika

 

Poleg vsega naštetega bi se verjetno našlo še kaj. Če rabite inštrukcije za kakšen specifičen predmet, je treba ugotoviti, če zadevo dovolj dobro poznamo, da lahko potem izpeljemo inštrukcije. Najlažje je tako, da se nam pošlje gradivo po e-mailu in si zadevo pogledamo in ocenimo, če vam lahko pomagamo.

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pišite na info@dsinstrukcije.si. Naši prijazni inštruktorji se bodo potrudili, da vam inštrukcije odprejo pot do trdnega znanja.

 

 

5/5

Na inštrukcije sem začela hodit prejšnje leto. Pri Davidu sem imela fiziko, pri Ani pa matematiko. Oba sta me odlično naučila. Ure učenja potekajo zelo sproščeno. Za vsako snov imajo pripravljene liste, na katerih so formule, primeri, definicije… DS nudi tudi učenje kemije, angleščine, nemščine…, ki jih zaenkrat še nisem rabila.

 

Inštrukcije matematike

Matematika
Poslovna matematika
Finančna matematika
Linearna algebra
Tehniška matematika

Inštrukcije fizike

Fizika
Tehnološki procesi

Inštrukcije statistike

Statistika
Verjetnost
Stohastični procesi
SPSS in Excel
Pomoč pri diplomah

Inštrukcije kemije

Kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Analizna kemija
Fizikalna kemija

Inštrukcije jezikov

Jeziki
Slovenščina
Angleščina
Nemščina
Francoščina