Inštrukcije fizike

Učinkovite inštrukcije fizike vam povrnejo veselje do učenja in tudi do reševanja najpogostejših težav pri fiziki. Inštrukcije fizike so na voljo za osnovne šole, srednje šole in vse fakultete. Možne so tudi inštrukcije za nekatere druge predmete, povezane s fiziko, na primer biofizika, statika, strojniška in gradbena mehanika, dinamika, termodinamika, prenos toplote, valovanje in optika,…Naloge za reševanje izbiramo iz veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov ali pa jih sestavimo sami. Za domače delo damo nalogo iz učenčevega delovnega zvezka ali učnega lista, pogosto pa jo sestavimo sami.

Nudimo vam:

 

osnovna-sola-1

Inštrukcije iz fizike za osnovne šole

Inštrukcije fizike za osnovno šolo v podjetju D&S Inštrukcije izvajajo izkušeni inštruktorji, ki skrbijo, da je fizika vsakemu kandidatu razložena na jasen, preprost in razumljiv način. Poleg tega je razlaga prilagojena posameznikovi osebnosti in njegovemu predznanju. Pri razlagi si skoraj vedno pomagamo z našim gradivom, ki ga kandidat lahko vzame tudi domov.
Fizika je predmet, ki je precej zahteven, ker je treba dobro poznati osnovne pojme, znati razumeti dano besedilo, znati računati z enotami ter znati matematiko. Če nekomu pretvarjanje predstavlja velik problem, mu pomagamo s tabelo z ustreznimi pretvorniki oz. ključem za premikanje decimalne vejice. V enostavnih primerih jih naučimo uporabljati trikotnik za pretvarjanje. Za nekatere otroke je ta predmet zato zelo težak. Na inštrukcijah učencu najprej čimbolj preprosto razložimo najpomembnejše reči, ki jih mora poznati. Če ima učenec s sabo učni list ali primer testa, potem poskušamo doseči, da bo na koncu znal podobne naloge kot so bile na testu.

Za domače nalogo tako poleg gradiva iz šole damo tudi naloge iz različnih delovnih zvezkov, ki so na voljo. Za inštrukcije fizike in ostalih predmetov smo nekatere naloge sestavili sami, druge pa izbiramo iz raznih učnih listov, testov in izpitov mnogih šol.

Inštrukcije fizike za osnovne šole bodo v pomoč tako pri pripravah na teste kot tudi pri sprotnem ponavljanju in utrjevanju znanja. Pri pripravah na teste je za inštrukcije fizike, kot tudi za inštrukcije matematike za osnovno šolo pomembno, da snov predelamo čim prej, vsekakor pa vsaj nekaj dni pred preizkusom znanja. Tako lahko napravimo povzetek in preverimo, ali učenec res zna vse tako, kot je treba. Včasih pripravimo tudi test, ki je čimbolj podoben dejanskemu preizkusu znanja.

 

srednja-sola-1

Inštrukcije fizike za srednje šole

Nudimo inštrukcije za posamezne teste, za popravne izpite ter za maturo. Izkušnje imamo tako z splošno maturo na slovenskem nacionalnem programu kot tudi z maturo na mednarodnem programu IB (International Baccalaureate) Inštruiramo dijake na poklicnih šolah, na tehničnih srednjih šolah in na gimnazijah, na rednih in izrednih šolah.

V srednjih šolah in gimnazijah je fizika že bolj zahteven šolski predmet, saj gre za nadgradnjo snovi iz osnovne šole. Da fizika ne bi postala nerešljivi problem, vam nudimo učinkovite inštrukcije fizike za srednje šole. Inštrukcije fizike bodo dijaku pomagale pri sprotnem utrjevanju znanja in ponavljanju snovi, pri pripravah na pisno in ustno preverjanje znanja ter pripravah na maturo. Za inštrukcije fizike za srednje šole se lahko odločijo tudi dijaki, ki s predmetom nimajo težav, a želijo svoje znanje nadgraditi in s tem pridobiti še boljšo oceno. Inštrukcije fizike so obenem odlična pomoč pri pisanju seminarskih in raziskovalnih nalog.

Pri razlaganju snovi so v veliko pomoč tudi gradiva z najpomembnejšimi definicijami in formulami. Pomembno je namreč, da dijak z razumevanjem osnovnih fizikalnih pojmov in primerno nadgradnjo znanja doseže cilje, ki jih predpisuje učni načrt.

Gradiva za poučevanje smo na osnovi našega bogatega znanja in izkušenj sestavili sami. Pri inštrukcijah fizike za srednje šole pa so zelo pomembne tudi naloge za domače delo. Vaje fizike za domačo nalogo so običajno tiste iz dijakovega učbenika, nekatere so kopirane iz knjige ali kakšnega učnega lista, zelo veliko pa jih sestavimo  sami. Dijaka usmerimo, da rešuje predvsem tiste primere, ki ustrezajo njegovi trenutni ravni znanja. Na naslednji uri pa učitelju lahko pokaže, kako se je nalog lotil, in ga povpraša o morebitnih nejasnostih.

Seveda je podobno kot pri ostalih predmetih možno vzeti inštrukcije pred testom ali periodično.

Inštrukcije iz fizike za gimnazije kot priprava na maturo

Inštrukcije fizike za gimnazije lahko vključujejo tudi priprave na maturo. Za maturo mora dijak obvladati bistvene stvari iz snovi vseh štirih let gimnazije, ki so navedene v maturitetnem katalogu. Nudimo priprave na pisni del, ki se začnejo z intenzivno predelavo posameznih poglavij, temu pa sledi reševanje nalog. Tovrstne naloge so primerne tudi za domače delo. Po predelani celotni učni snovi sledi povzetek po poglavjih in reševanje poskusne maturitetne pole, s katero lahko dijak preveri osvojeno znanje.

Nekateri dijaki imajo tudi težave z seminarsko nalogo, ki jo morajo oddati tokom šolskega leta in predstavlja 20 procentov ocene. Največkrat so težave z vrednotenjem napak pri merilnem rezultatu. Pomagamo lahko tudi v tem primeru.

univerza-1

Inštrukcije fizike za fakultete in visoke šole

Inštrukcije iz fizike za fakultete in visoke šole vodijo izkušeni inštruktorji, ki vam bodo fiziko približali na jasen, preprost in razumljiv način. Inštrukcije fizike so prav tako prilagojene študentovi osebnosti in njegovemu predznanju, saj se zavedamo, da snov vsak dojema drugače. Za kar najuspešnejšo in učinkovito razlago si pomagamo z lastnim gradivom, ki vsebuje najpomembnejše definicije in formule, pogosto so zraven tudi nekateri rešeni primeri. Razlago je seveda najbolje podkrepiti z nalogami in primeri. Pri poučevanju fizike nekatere naloge sestavimo sami, druge pa izbiramo iz raznih knjig in učnih listov, starih testov, izpitov in kolokvijev. Ne gre pa pozabiti niti na domače naloge, ki so tudi pomemben del inštrukcij.

Za večino fakultet poznamo tako nivo zahtevnosti kot tudi izpitni režim. Poznane so nam tudi nekatere podrobnosti, npr. kakšne naloge so rade v izpitih. Seveda pa imamo tudi dovolj znanja, da lahko učimo tudi tam, kjer so zahteve najbolj visoke.

Na inštrukcijah poleg lastnih vaj uporabljamo zbirke, ki so na voljo (Žitnik, Kladnik in tanka zelena knjižica za študente tehniških fakultet), za študente fizike pa je na voljo zbirka izpitnih in kolokvijskih nalog.

Ker so izpiti in kolokviji od fakultete do fakultete močno razlikujejo, se na inštrukcijah poskušamo držati zahtevnosti in značilnosti točno takšnih testov, ki so za študenta aktualni. To pomeni, da v zbirkah vaj iščemo podobne tipe in zahtevnost nalog, kot so v izpitih, po potrebi pa zelo pogosto tudi sami sestavimo kakšno ustrezno nalogo.

Za boljšo orientacijo navajamo tudi naslove poglavij, ki pridejo v poštev:

Mehanika

 • kinematika
 • statika
 • dinamika
 • gibalna in vrtilna količina
 • delo in energija
 • hidrostatika
 • hidrodinamika

Termodinamika

 • splošna plinska enačba
 • temperaturno raztezanje
 • prevajanje toplote in sevanje
 • kalorimetrija in fazne spremembe
 • toplotni stroji
 • entropija in drugi zakon termodinamike

Nihanje in valovanje

 • nihanje
 • mehansko valovanje
 • akustika in zvok
 • valovna optika
 • geometrijska optika
 • fotometrija

Elektrika

 • elektrostatika in kondenzator
 • električni tok in enosmerna vezja
 • magnetno polje in indukcija
 • izmenična napetost

Moderna fizika

 • fotoefekt
 • jedrske reakcije in radioaktivnost
 • relativnost

 

Praviloma učna snov vedno zajema snovi iz tega spiska. Razlike so v podrobnostih, zahtevnosti nalog, če je treba pri reševanju uporabljati integralni in diferencialni račun oz. reševati diferencialne enačbe. Na številnih tehničnih in naravoslovnih fakultetah obstajajo tudi predmeti, ki se sicer imenujejo drugače, učna snov pa je sestavljena iz nekaterih poglavij fizike. Pri nas znamo uspešno pomagati skoraj pri vseh podobnih primerih.

Nikar ne odlašajte, izboljšajte svoje znanje in svoje ocene ter se odločite za inštrukcije fizike. Prepričani smo, da vam lahko pomagamo.

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pišite na info@dsinstrukcije.si.

5/5

Z nemščino sem imela vedno probleme, najbolj s časi. Snov nemščine pri Davidu so mi razložili tako enostavno, da sem takoj bila boljša od večine svojih sošolcev. Inštrukcije so me rešile popravca. Res hvala!

 

Inštrukcije matematike

Matematika
Poslovna matematika
Finančna matematika
Linearna algebra
Tehniška matematika

Inštrukcije statistike

Statistika
Verjetnost
Stohastični procesi
SPSS in Excel
Pomoč pri diplomah

Inštrukcije elektrotehnike

Osnove elektrotehnike
Osnove nelinearnih elementov
Diskretne strukture

Inštrukcije kemije

Kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Analizna kemija
Fizikalna kemija

Inštrukcije jezikov

Jeziki
Slovenščina
Angleščina
Nemščina
Francoščina