Inštrukcije kemije

Inštrukcije kemije, anorganske ali organske kemije, predstavimo na enostaven in vsakomur razumevajoč način. Za utrjevanje znanja iz kemije izbiramo naloge iz veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov. Naloge za domače delo pogosto sestavimo sami. Težimo k razumljivi, nazorni razlagi osnovnih kemijskih pojmov. Pri reševanju kemijskih problemov navajamo učenca na samostojnost in razumevanje bistva nalog. V okviru inštrukcij poskrbimo tudi za delo doma. Na voljo so inštrukcije za osnovne šole, za srednje šole ter za vse vrste fakultet.

Nudimo vam:

Poleg kemije inštruiramo tudi ostale predmete povezane s kemijo:

 

osnovna-sola-1

Inštrukcije iz kemije za osnovne šole

Potrudimo se, da vse pojme razložimo na čimbolj preprost in razumljiv način. Inštrukcije lahko učenci vzamejo pred testi ali pa na inštrukcije hodijo periodično oziroma sproti ali pa takrat, ko česa ne razumejo ne glede na to, kdaj pišejo test. V okviru inštrukcij poskrbimo tudi za domače delo. Največkrat uporabljamo delovne zvezke, lahko pa tudi učne liste in naloge, ki jih sestavimo sami.

Pomagamo pri:

 • sprotnem utrjevanju in ponavljanju učne snovi
 • pripravah na teste
 • pripravah na eksterne izpite

 

srednja-sola-1

Inštrukcije kemije za srednje šole in gimnazije

Nudimo priprave na teste oziroma spraševanja, na popravne izpite in na maturo. Inštrukcije lahko potekajo neposredno pred testi ali sproti. Za delo na inštrukcijah uporabljamo veljavne učbenike in delovne zvezke, učne liste, ki jih delijo v šolah ter stare teste in izpite. V primeru, da gre za popravni izpit, smo na voljo vsak dan tudi v poletnih mesecih.

Pri pripravah na maturo sledimo izpitnemu katalogu ter si pomagamo s starimi maturami. Izkušnje imamo tako z splošno maturo na slovenskem nacionalnem programu kot tudi z maturo na mednarodnem programu IB (International Baccalaureate).

Za inštrukcije iz kemije nudimo pomoč v obliki:

 • odpravljanja težav pri razumevanju tekoče snovi
 • sprotnega ponavljanja in utrjevanja znanja
 • intenzivne priprave na teste
 • priprave na popravne izpite
 • poglobljene priprave na maturo

 

univerza-1

Inštrukcije iz kemije za fakultete in visoke šole

Nudimo inštrukcije za praktično vse s kemijo povezane predmete na fakultetah: anorganska kemija, organska kemija, analizna kemija, fizikalna kemija, biokemija,…

Naša razlaga obsega naslednja poglavja:

 • osnovni kemijski pojmi in zakoni
 • formule kemijskih spojin in kemijske enačbe
 • plinski zakoni, povprečna molska masa
 • raztopine, topnost
 • kemijsko ravnotežje, plinsko ravnotežje
 • ravnotežja v vodnih raztopinah, šibki in močni elektroliti
 • protolitske reakcije v vodnih raztopinah
 • pufrske raztopine
 • topnostni produkt
 • oksidacije in redukcije
 • galvanski členi
 • elektroliza
 • termokemija
 • kemijska kinetika

Inštruiramo tudi specifične kemijske predmete:

 • biokemijo I, II
 • analizno kemijo
 • živilsko kemijo z analizo živil
 • Inštrukcije fizike in fizikalne kemije

Inštrukcije za fakultete iz kemije:

 • Inštrukcije iz anorganske kemije
 • Inštrukcije iz organske kemije
 • Inštrukcije iz analizne kemije
 • Inštrukcije iz fizikalne kemije

Na različnih fakultetah se najdejo še drugi predmeti, povezani s kemijo. Nekateri vsebujejo poglavja, ki se nahajajo v različnih vejah kemije, drugi pa se bolj podrobno ukvarjajo z nekaterimi specifičnimi rečmi. V večini primerov znamo pomagati tudi v takšnih primerih.

Pri inštrukcijah kemije študente pripravljamo na laboratorijske vaje, kolokvije, pisne in ustne izpite. Izbrano snov najprej podamo na razumljiv način in razlago ponazorimo z ustreznimi formulami. Morebitne vrzeli znanja iz srednje šole premostimo s kratko ponovitvijo osnov kemije. Sledi utrjevanje snovi z nalogami ustrezne težavnostne stopnje. Pri delu uporabljamo novejše zbirke vaj in primere iz preteklih kolokvijev oziroma izpitov.

 

Inštrukcije  Splošne in anorganske kemije

Inštrukcije anorganske kemije pokrivajo naslednja poglavja:

 • formule kemijskih spojin, masna in množinska razmerja
 • plini (plinski zakon, povprečna molska masa, volumski deleži, množinski deleži…)
 • raztopine (molska in masna koncentracija, masni delež, topnost, prekristalizacija…)
 • ravnotežne kemijske reakcije (topnostni produkt, protolitske reakcije šibkih kislin in šibkih baz, tvorba kovinskih kompleksov, ravnotežna konstanta…)
 • struktura in hibridaizacija (kristali, anioni, kationi, sp3, sp2, sp1)
 • urejanje kemijskih enačb
 • redoks reakcije (določevanje oksidacijskega števila, urejanje reakcij)
 • koordinacijske spojine (kompleksi)
 • računske naloge

 

Inštrukcije iz organske kemije

 Inštrukcije organske kemije nudimo iz sledečih področij:

 • poimenovanje in risanje org. spojin (funkcionalne skupine, strukturne formule, alkilne in aromatske molekule, hibridizacija…)
 • različne projekcije org. spojin (Fischerjeva, Newmanova…)
 • stereokemija (določanje R-S konfiguracij, enantiomeri, diastereomeri, mezomeri, cis-trans, Z-E, sin anti…)

Mehanizmi organskih reakcij:

 • nukleofilne substitucije (SN1, SN2, substitucije na aromatih)
 • eliminacije (E1, E2, Zaitsevo pravilo)
 • nukleofilne adicije (karbonilna skupina, nitrilna skupina)
 • elektrofilne substitucije (nitriranje, sulfoniranje in halogeniranje na aromatskih obročih…)
 • elektrofilne adicije (Markovnikovo pravilo…)
 • oksidacije in redukcije (KMnO4, K2CrO4/K2Cr2O7, LiAlH4, NaBH4)
 • radikalske reakcije
 • biokemijske reakcije in molekule (sladkorji, aminokisline, DNA…)

 

Nikar ne odlašajte, izboljšajte svoje znanje in svoje ocene ter se odločite za inštrukcije kemije. Prepričani smo, da vam lahko pomagamo.

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pišite na info@dsinstrukcije.si.

5/5

Ko snov ti David razloži, nikoli več trd oreh ni. Natančno vse ti razloži, lenobo v nulo razprši. Izpit ti noben ne spodleti… Snov prijetna se zazdi, da študiral bi vse svoje dni. In na koncu David čestita ti, hvaležen si mu lahko za vse dni!!!

 

Inštrukcije matematike

Matematika
Poslovna matematika
Finančna matematika
Linearna algebra
Tehniška matematika

Inštrukcije fizike

Fizika
Tehnološki procesi

Inštrukcije statistike

Statistika
Verjetnost
Stohastični procesi
SPSS in Excel
Pomoč pri diplomah

Inštrukcije elektrotehnike

Osnove elektrotehnike
Osnove nelinearnih elementov
Diskretne strukture

Inštrukcije jezikov

Jeziki
Slovenščina
Angleščina
Nemščina
Francoščina