Inštrukcije statistike

Izvajamo Inštrukcije za statistiko in tudi za različne predmete, ki so povezani s statistiko: verjetnostni račun in stohastični procesi ter še nekatere druge. Inštrukcije statistike nudimo za vse stopnje: srednje šole in gimnazije, visoke šole in fakultete. Lahko gre za priprave na kolokvije in izpite, lahko pa pomagamo tudi pri izdelavi seminarske, diplomske ali magistrske naloge. Statistika je znanost, s pomočjo katere lahko različne podatke, ki jih zberemo, pravilno interpretiramo, pojasnimo različne pojave in celo napovemo, kakšen bo razvoj dogodkov v prihodnosti.

Gre se za predmet, ki se večinoma pojavlja na visokih šolah in fakultetah.  V srednjih šolah statistika kot posamezen predmet nastopa precej redko. Običajno je statistika, če sploh, eno od poglavij običajne srednješolske matematike. Cilj našega dela je, da dijaki in študenti dobro utrdijo predelano snov, jo popolnoma razumejo in se znajo spopasti različnimi nalogami. V ta namen kandidat prejme tudi skrajšan povzetek snovi z osnovnimi pojmi, na katerem so tudi najpomembnejše formule. Ta mu služi kot pripomoček za osvežitev znanja, kadarkoli to potrebuje. Poleg tega so inštrukcije statistike namenjene temu, da se študentje in dijaki naučijo uporabljati statistična orodja na žepnem računalniku, kar pomeni, da bodo na ocenjevanjih znanja bistveno hitrejši in uspešnejši.

Nudimo vam:

Inštrukcije za predmete povezane s statistiko:

 

srednja-sola-1

Inštrukcije statistike za srednje šole

V srednjih šolah statistika kot posamezen predmet nastopa precej redko. Običajno je statistika, če sploh, eno od poglavij običajne srednješolske matematike. Kot samostojen predmet se pojavi v nekaterih ekonomskih šolah, kjer pa ni posebej zahteven predmet. Na inštrukcijah takrat uporabljamo isto gradivo kot v šoli – delovni zvezek za statistiko.

 

univerza-1

Inštrukcije statistike za fakultete

Statistika je predmet, ki je v predmetniku skoraj vseh fakultet. Včasih se imenuje tudi kako drugače, npr. kvantitativne metode. Zahtevnost se od fakultete do fakultete razlikuje. Prav tako se razlikujejo oznake posameznih pojmov in količin, pa tudi za iste postopke so pogoste razlike v nekaterih podrobnostih in različicah.

Navajamo pregled poglavij za katere vam nudimo inštrukcije statistike:

 • strukture
 • statistični koeficienti
 • opisna statistika
  • srednje vrednosti
  • mere variabilnosti
  • koeficienti sploščenosti in asimetričnosti
  • grafični prikazi podatkov
 • zvezne verjetnostne porazdelitve (normalna, Studentova t, Hi-kvadrat, Fisherjeva F)
 • intervali zaupanja
 • preverjanje statističnih domnev
  • parametrični testi
   • test aritmetične sredine (z test in t test)
   • test razlike aritmetičnih sredin za neodvisne vzorce (t test in z test)
   • test razlike aritmetičnih sredin za odvisne vzorce (t test)
   • test razlike aritmetičnih sredin za več aritmetičnih sredin za neodvisne vzorce
   • (ANOVA; poleg tega tudi post-hoc testi)
   • test deleža
   • test razlike deležev
  • neparametrični testi
   • Wilcoxov test
   • Mann-Whitneyev preizkus
   • Kruskal-Wallisov test
   • testi oblike porazdelitve (Hi-kvadrat prilagoditveni test, Kolmogorov-Smirnov, Wilk-Shapirov test)
 • korelacija
  • povezanost nominalnih spremenljivk (Hi kvadrat ter kontingenčni koeficienti)
  • povezanost ordinalnih spremenljivk (korelacija po Spearmanu)
  • povezanost številskih spremenljivk (korelacija po Pearsonu)
 • regresija
  • enostavna oz. bivariantna linearna regresija
  • multipla linearna regresija
  • logistična regresija
 • zmanjševanje dimenzij podatkov
  • metoda glavnih komponent
  • faktorska analiza
  • združevanje v skupine
  • diskriminatorna analiza

Pomoč pri izdelavi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog.

Študent nalogo izdela v sodelovanju s svojim mentorjem. Včasih je poleg mentorja prisoten še somentor. Sam proces lahko opišemo s sledečimi fazami:

 • opredelitev oziroma izbira problema
 • postavitev hipotez
 • oblikovanje anketnega vprašalnika (ko je to končano, običajno sledi oddaja in potrditev dispozicije)
 • dejanska izvedba ankete (v pisni obliki ali preko spleta)
 • vpis podatkov v ustrezen računalniški program in njihovo urejanje (običajno SPSS in/ali Excel)
 • obdelava podatkov
 • interpretacija rezultatov
 • razprava

V sam proces izdelave se lahko vključimo kadarkoli. Dobro je vedeti, da v največji meri na kakovost končnega izdelka vpliva kakovost vprašalnika. Pogosto je tako, da prej ko se vključimo, manj težav se pojavi na poti izdelave naloge. Preverimo vse hipoteze, po potrebi izdelamo tudi opisno statistiko in preverimo zanesljivost merskega inštrumenta (Cronbach alfa). Poskrbimo za jasno in strokovno obrazložitev rezultatov.

Vse potrebno lahko naredimo sami in vam na koncu izročimo ali pa ste zraven v procesu izdelave. Večina se odloči za drugo možnost; v tem primeru je navadno bolj jasno, kaj smo pravzaprav naredili, tako da ste potem na zagovoru bolj samozavestni in lažje predstavite svoje delo.

 

Verjetnostni račun

Kot pri vseh statističnih predmetih so tudi tukaj velike razlike v smislu tega, kaj je sploh treba znati. Verjetnost je včasih samostojen predmet, najpogosteje pa v okviru statistike pridejo v poštev samo nekatera poglavja. Za vajo uporabljamo lastne naloge, nekatere zbirke vaj ter učne liste iz nekaterih fakultet. Pomagamo si tudi s starimi izpiti in kolokviji.

Navajamo naslove poglavij tega, kar pride v poštev na različnih fakultetah in vam za to nudimo inštrukcije:

Kombinatorika

 • osnovni izrek kombinatorike in pravilo vsote
 • permutacije (brez ponavljanja in s ponavljanjem)
 • variacije (brez ponavljanja in s ponavljanjem)
 • kombinacije (brez ponavljanja in s ponavljanjem)
 • vezane kombinacije in porazdelitve
 • načelo vključitev in izključitev
 • algebra dogodkov
 • definicija in računanje verjetnosti
 • produkt dogodkov in pogojna verjetnost
 • večfazni poskusi in Bayesov obrazec

Diskretne slučajne spremenljivke

 • verjetnostna shema in kumulativna verjetnost
 • matematično upanje, disperzija in standardni odklon
 • momenti

Posebni primeri diskretnih porazdelitev:

 • binomska
 • negativna binomska
 • geometrijska
 • hipergeometrijska
 • Poissonova
 • indikatorska

Zvezne slučajne spremenljivke

 • gostota verjetnosti in porazdelitvena funkcija
 • matematično upanje, disperzija in standardni odklon
 • momenti
 • posebni primeri zveznih porazdelitev:
 • poudarek na normalni porazdelitvi

Dvorazsežne in večrazsežne slučajne spremenljivke (diskretne in zvezne)

 • slučajni vektorji
 • robne porazdelitve in njihove lastnosti

 

Stohastični procesi

Ta predmet je del predmetnika samo nekaterih fakultet. (strojna fakulteta v Ljubljani, študij bioinformatike v kopru, organizacija dela v Kranju (predmet je sicer ukinjen oziroma je priključen k še enemu drugemu predmetu).

Poleg verjetnostnega računa in statistike je pri teh predmetih potrebno poznati še:

 • Diskretne Markovske procese v diskretnem času (markovske verige).
 • Diskretne Markovske procese v zveznem času (Poissonov proces, rojstno-smrtni procesi).
 • Včasih pa tudi Sisteme množične strežbe, Martingali, Brownova gibanja,…

 

Včasih se zgodi, da je na kateri fakulteti predmet, ki se imenuje drugače, pa je sicer povezan s statistiko ali pa z verjetnostnim računom. Pri nas smo poleg vsega zgoraj omenjenega delali tudi multivariantne časovne vrste s programom STATA, analizo socialnih omrežij s programom Pajek in še kaj drugega. V primeru, da gre za kakšne posebnosti, nas pokličite in bomo videli, če vam lahko pomagamo.

Tako srednješolci kot študentje pogosto predolgo odlašajo, preden se odločijo za inštrukcije iz statistike. A treba je vedeti, da takšno obotavljanje le poslabša situacijo. Prepustite se strokovnjakom in se naročite na inštrukcije statistike v Ljubljani. Popolnoma se vam bomo posvetili in vam pomagali pri osvajanju znanja.

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pišite na info@ds-instrukcije.si, lahko pa nas obiščete tudi v Ljubljani. Prepričani smo, da vam bodo naše inštrukcije statistike približale snov na razumljiv in jasen način.

Ko snov ti David razloži, nikoli več trd oreh ni. Natančno vse ti razloži, lenobo v nulo razprši. Izpit ti noben ne spodleti… Snov prijetna se zazdi, da študiral bi vse svoje dni. In na koncu David čestita ti, hvaležen si mu lahko za vse dni!!!

 

Inštrukcije matematike

Matematika
Poslovna matematika
Finančna matematika
Linearna algebra
Tehniška matematika

Inštrukcije fizike

Fizika
Tehnološki procesi

Inštrukcije elektrotehnike

Osnove elektrotehnike
Osnove nelinearnih elementov
Diskretne strukture

Inštrukcije kemije

Kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Analizna kemija
Fizikalna kemija

Inštrukcije jezikov

Jeziki
Slovenščina
Angleščina
Nemščina
Francoščina